Дом здравља је установа у којој се обавља здравствена делатност на примарном нивоу, која обухвата здравствену заштиту, унапређење здравља , спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију.

Дом здравља Лапово, чији је оснивач локална самоуправа, пружа превентивне дијагностичке и терапеутске здравствене услуге из следећих области здравствене заштите:
1. Здравственог васпитања
2. Опште медицине
3. Здравствене заштите деце и жена
4. Поливалентне патронаже
5. Стоматолошке здравствене заштите
6. Интерне медицине
7. Лабораторијске дијагностике
8. Кућног лечења и здравствене неге
9. Хитне медицинске помоћи

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности контроле стручног рада у Дому здравља се организују следеће организационе јединице:

1.СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА, ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ, ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ, ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ И ДЕЧЈУ ПРЕВЕНТИВНУ СТОМАТОЛОГИЈУ.

2.СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА, ЗАПОСЛЕНИХ, ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ, КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ, И ОПШТУ СТОМАТОЛОГИЈУ

3.СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

Дом здравља је на једној локацији , са два објекта, без истурених амбуланти.
11.05.1998. године Дом здравља Лапово Уредбом о плану мрежа здравствених установа Србије, односно распоредом и бројем здравствених установа, који је саставни део ове уредбе, утврђено је да Дом здравља Лапово треба да буде самостална здравствена организација за пружање здравствених услуга становништву општине Лапово, што овај и постаје.